Działy poradni

Poradnia psychologiczna

Pomoc psychologiczna – poradnia: Starogard Gdański
Współczesny świat wymaga od nas nieustannej gotowości do podejmowania wyzwań, rozwijania się, pokonywania barier itd. Tymczasem nie każdy dobrze radzi sobie z wszechobecną presją, narzucaną przez środowisko pracy, społeczeństwo, rodzinę. Bardziej wrażliwi i podatni na zaburzenia Pacjenci coraz ciężej znoszą stawiane nieustannie i na każdym kroku wymagania. Między innymi z tego powodu do gabinetów terapeutycznych coraz częściej zgłaszają się ludzie, którzy potrzebują pomocy psychoterapeuty, a w wielu przypadkach musi zainterweniować nawet psychiatra.

W Starogardzie Gdańskim masz szansę uzyskać niezbędną pomoc. Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro Vobis to miejsce, w którym świadczymy profesjonalne usługi terapeutyczne dla Pacjentów w każdym wieku. Oferujemy wsparcie w zaburzeniach depresyjnych, lękowych i innych.W zakres działania naszej Poradni wpisane są: badania, terapie (indywidualne, grupowe i rodzinne), konsultacje, poradnictwo, opiniowanie szkolenia, psychoedukacje oraz wiele innych usług.
 
Psychoterapeuta dla dzieci w Starogardzie Gdańskim
Swoją ofertę adresujemy także do najmłodszych Pacjentów, którzy mogą zmagać się z trudnościami w nauce lub w kontaktach z rówieśnikami. Dajemy im kompleksowe wsparcie i służymy życzliwą pomocą. Bazujemy na długoletnim doświadczeniu i wiedzy w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej najmłodszych oraz wspomagania rozwoju dziecka.Badamy następujące zagadnienia związane z dziecięco-młodzieżowym zdrowiem psychicznym i nie tylko:dojrzałość szkolną oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych,
poziom intelektualny,
funkcjonowanie procesów poznawczych (pamięć, uwaga, koncentracja),
poziom emocjonalny,
strukturę osobowości,
rozwój fizyczny,
dysleksję, dysgrafię, dysortografię,
upośledzenie umysłowe,
całościowe zaburzenia rozwoju: autyzm, Zespół Aspergera i inne,
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Wsparcie psychologiczne i psychoterapia

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Do niedawna ten obszar działalności nosił nazwę Poradnia Nerwic i Depresji. W bieżącym roku wprowadzona została nowa nazwa, ponieważ znacznie poszerza ona zakres realizowanych działań, projektów. W zakres tych działań wpisane są indywidualne konsultacje, badania, terapie, spotkania i terapie grupowe, prowadzone są również szkolenia. Ta forma pracy Poradni dotyczy wsparcia osób znajdujących się w trudnej życiowo sytuacji ( problemy nerwic, depresji), a dotyczy młodzieży i dorosłych. Wsparciem psychologicznym objęci są również rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, nieprawidłowościami rozwojowymi. Dotyczy to rodziców dzieci pozostających pod bezpośrednia opieką Poradni, jak również wszystkich zainteresowanych rodziców , prawnych opiekunów, wychowawców, nauczycieli. W pracy Ośrodka wykorzystywane są różnorodne formy i metody oddziaływań wspierających:
· terapia poznawczo-behawioralna, 
· terapia behawioralna, 
· terapia skoncentrowana na indywidualnych zasobach, 
· terapia systemowa, 
· terapia skoncentrowana na emocjach,
· terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,
· transkulturowa terapia pozytywna. 
· socjoterapia
 
Pomoc psychologiczna – poradnia: Starogard Gdański
 
Współczesny świat wymaga od nas nieustannej gotowości do podejmowania wyzwań, rozwijania się, pokonywania barier itd. Tymczasem nie każdy dobrze radzi sobie z wszechobecną presją, narzucaną przez środowisko pracy, społeczeństwo, rodzinę. Bardziej wrażliwi i podatni na zaburzenia Pacjenci coraz ciężej znoszą stawiane nieustannie i na każdym kroku wymagania. Między innymi z tego powodu do gabinetów terapeutycznych coraz częściej zgłaszają się ludzie, którzy potrzebują pomocy psychoterapeuty, a w wielu przypadkach musi zainterweniować nawet psychiatra.

W Starogardzie Gdańskim masz szansę uzyskać niezbędną pomoc. Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro Vobis to miejsce, w którym świadczymy profesjonalne usługi terapeutyczne dla Pacjentów w każdym wieku. Oferujemy wsparcie w zaburzeniach depresyjnych, lękowych i innych.W zakres działania naszej Poradni wpisane są: badania, terapie (indywidualne, grupowe i rodzinne), konsultacje, poradnictwo, opiniowanie szkolenia, psychoedukacje oraz wiele innych usług.
 
Psychoterapeuta dla dzieci w Starogardzie Gdańskim
Swoją ofertę adresujemy także do najmłodszych Pacjentów, którzy mogą zmagać się z trudnościami w nauce lub w kontaktach z rówieśnikami. Dajemy im kompleksowe wsparcie i służymy życzliwą pomocą. Bazujemy na długoletnim doświadczeniu i wiedzy w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej najmłodszych oraz wspomagania rozwoju dziecka.Badamy następujące zagadnienia związane z dziecięco-młodzieżowym zdrowiem psychicznym i nie tylko:dojrzałość szkolną oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych,
poziom intelektualny,
funkcjonowanie procesów poznawczych (pamięć, uwaga, koncentracja),
poziom emocjonalny,
strukturę osobowości,
rozwój fizyczny,
dysleksję, dysgrafię, dysortografię,
upośledzenie umysłowe,
całościowe zaburzenia rozwoju: autyzm, Zespół Aspergera i inne,
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Poradnia pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci

Gabinet psychoterapii Pro Vobis w Starogardzie Gdańskim świadczy pomoc psychoterapeutyczną i pedagogiczną najmłodszym Pacjentom. Jeśli Twojego dziecko ma problemy w szkole lub ma problemy socjalizacyjne w obrębie grupy rówieśników, możesz zgłosić się do naszej poradni.Brak osiągnięć w nauce oraz częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci:o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych,
z zaburzeniami mowy,
z zaburzeniami zdolności matematycznych,
z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.
Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.Diagnozujemy te problemy i poszukujemy optymalnego rozwiązania, przy pełnej kontroli i wsparciu opiekunów dziecka.Zakres działań poradni
Wspieramy codzienne funkcjonowanie najmłodszych w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Diagnozujemy i podejmujemy się terapii następujących przypadków:nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania intelektualnego,
zaburzenia pamięci, uwagi i koncentracji,
dysleksja, dysortografia, dyskalkulia,
autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju
brak dojrzałości szkolnej,
zaburzony rozwój emocjonalny.
Wszystkie te problemy można poddawać skutecznym terapiom. Niemniej w przypadku zdiagnozowania tego typu dolegliwości, pomoc psychologa jest często nieodzowna. Gabinet w Starogardzie Gdańskim oferuje kompleksowe wspomaganie rozwoju najmłodszych Pacjentów. Świadczą u nas usługi doświadczeni psycholodzy , pedagodzy i logopedzi.Terapia pedagogiczna krok po kroku
W tym obszarze podejmowane są następujące kroki: badania, opiniowanie, konsultacje, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, doradztwo zawodowe, szkolenia, terapia behawioralna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.Poradnia psychologiczno-pedagogiczna to miejsce, w którym należy szukać pomocy. Istotna częścią pracy jest tu terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Są to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. 

Poradnia logopedyczna

Zaburzenia mowy to coraz częstszy problem. Borykają się z nim zarówno Pacjenci dorośli, jak i najmłodsi. Nieraz zdarza się, że te trudności całkowicie uniemożliwiają lub znacząco utrudniają codzienne interakcje, pracę, naukę w szkole itd.
Każdy dobry psycholog wie, jak ważna jest właściwa opieka logopedyczna. Nasza niepubliczna poradnia w Starogardzie Gdańskim oferuje kompleksową pomoc w tym zakresie.Zakres działań poradni logopedycznejW nasz obszar działań wpisane są między innymi: badania, opiniowanie, konsultacje, terapie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, szkolenia.
Badanie logopedyczne obejmuje:
badanie funkcji oddychania,
badanie sprawności narządów artykulacyjnych,
orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej,
badanie słuchu fonemowego,
badanie lateralizacji,
sprawdzenie nadawania i rozumienia mowy,
badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej.
Terapia logopedyczna obejmuje:
ćwiczenia oddechowe,
usprawnianie narządów artykulacyjnych,
ćwiczenia słuchowe, przede wszystkim oparte na usprawnianiu słuchu fonemowego,
ćwiczenia prawidłowej artykulacji (etap wywoływania głoski, a następnie etapy wymowy głoski w wyrazach, zdaniach, rymowankach, wierszach, dłuższych tekstach, mowie kontrolowanej i spontanicznej),
ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia.
Terapia logopedyczna i konsultacja psychologiczna: Starogard Gdański
Czasami zdarza się, że problemy z prawidłowym artykułowaniem dźwięków mają swoją przyczynę także w sferze psychiki. Stres, trauma lub nadmierne oczekiwania, którym nie potrafimy sprostać – to wszystko może wywołać przykre skutki, także natury logopedycznej.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro Vobis z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oferuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Tworzone są w tym celu specjalne zespoły, które dbają o jego właściwe pobudzenie psychoruchowe i społeczne.

Wczesne wspomaganie dziecka ma na celu podniesienie jakości jego ogólnego funkcjonowania, a także wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.Etapy wspomagania rozwoju – poradnia psychologiczno-pedagogicznaTerapia rozpoczyna się w momencie wykrycia niepełnosprawności i jest kontynuowana do podjęcia nauki w szkole. Tego typu pomoc jest wskazana dla dzieci, u których rodzice lub specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że jego ogólny rozwój może być zaburzony.Rodzice muszą wypełnić wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na specjalnym druku wydanym przez publiczną poradnię. Następnie zgłaszają się do placówki w ustalonym terminie, z kompletem ewentualnych wyników badań.Na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dziecko jest kierowane na terapię. Podejmowane w jej ramach działania mają wspomóc rozwój psychofizyczny małoletniego Pacjenta. Rodzice mają prawo brać udział w zajęciach i posiedzeniach zespołów.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka można finansować z publicznych środków. W tym celu należy zwrócić się o przyznanie dotacji do organu ewidencyjnego i poczekać na pozytywną decyzję.Wspomaganie odbywa się na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, a do czasu ich opublikowania na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.).Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w naszej poradniRealizujemy szerokie spektrum działań na rzecz dzieci dotkniętych niepokojącymi syndromami w okresie przedszkolnym. Jest to między innymi: integracja sensoryczna, terapia ręki lub ogólna terapia psychologiczna, pedagogiczna lub logopedyczna.Rodzice dziecka mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach ze specjalistą. Organizowane są indywidualne konsultacje, podczas których członkowie naszego zespołu omawiają z opiekunami szczegółowy przebieg działań i informują o wynikach ewaluacji.  
 
Niepubliczny gabinet pomocy psychologicznej Pro Vobis z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oferuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Tworzone są w tym celu specjalne zespoły, które dbają o jego właściwe pobudzenie psychoruchowe i społeczne.

Wczesne wspomaganie dziecka ma na celu podniesienie jakości jego ogólnego funkcjonowania, a także wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.Etapy wspomagania rozwoju – poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Terapia rozpoczyna się w momencie wykrycia niepełnosprawności i jest kontynuowana do podjęcia nauki w szkole. Tego typu pomoc jest wskazana dla dzieci, u których rodzice lub specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że jego ogólny rozwój może być zaburzony.Rodzice muszą wypełnić wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na specjalnym druku wydanym przez publiczną poradnię. Następnie zgłaszają się do placówki w ustalonym terminie, z kompletem ewentualnych wyników badań.Na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dziecko jest kierowane na terapię. Podejmowane w jej ramach działania mają wspomóc rozwój psychofizyczny małoletniego Pacjenta. Rodzice mają prawo brać udział w zajęciach i posiedzeniach zespołów.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka można finansować z publicznych środków. W tym celu należy zwrócić się o przyznanie dotacji do organu ewidencyjnego i poczekać na pozytywną decyzję.Wspomaganie odbywa się na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, a do czasu ich opublikowania na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.).Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w naszej poradni
Realizujemy szerokie spektrum działań na rzecz dzieci dotkniętych niepokojącymi syndromami w okresie przedszkolnym. Jest to między innymi: integracja sensoryczna, terapia ręki lub ogólna terapia psychologiczna, pedagogiczna lub logopedyczna.Rodzice dziecka mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach ze specjalistą. Organizowane są indywidualne konsultacje, podczas których członkowie naszego zespołu omawiają z opiekunami szczegółowy przebieg działań i informują o wynikach ewaluacji.Diagnozowanie i terapia autyzmu
W obszarze działań naszej przychodni znajduje się także diagnoza autyzmu oraz terapie wspomagające leczenie tego zaburzenia neurorozwojowego.Pierwsze symptomy autyzmu można zaobserwować w wieku dziecięcym, a objawy choroby mogą utrzymywać się przez całe życie. Są to:upośledzenie umiejętności aktywnego uczestniczenia w relacjach międzyludzkich;
zaburzenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej;
zanik aktywności kreatywnych, ograniczony zbiór zachowań i zainteresowań.
Jednym ze sposobów wspomagania leczenia zaburzenia jest terapia autyzmu w profesjonalnym ośrodku medycznym. Można ją przeprowadzać przy pomocy takich metod jak:metoda behawioralna – nastawiona na eliminowanie niepożądanych zachowań, często łączona z terapią rodzin;
metoda Aktywności Knillów – skupiająca się na rozwoju zmysłów, zwłaszcza zmysłu dotyku, łączona z muzykoterapią;
metoda Dobrego Startu – opierająca się na elemencie słuchowym (wiersz, piosenka), motorycznym (wykonywanie ruchów, taniec) oraz wzrokowym (wzory graficzne). Jej celem jest rozwinięcie podstawowych umiejętności poznawczych oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
To tylko przykładowe techniki leczenia zaburzeń autystycznych. W praktyce terapia autyzmu może odbywać się w oparciu o wiele innych sposobów, w zależności od potrzeb dziecka, wymagań rodziców oraz doświadczenia danego lekarza. 

Integracja Sensoryczna

Pro Vobis w Starogardzie Gdańskim to miejsce, w którym możesz zasięgnąć pomocy w różnych obszarach swojego zdrowia psychicznego. Nasi doświadczeni specjaliści służą cennymi radami, opierając się na uznanych metodach badawczych dla osiągnięcia optymalnych efektów leczenia Pacjenta dorosłego oraz dziecka.

W ofercie terapeutycznej znajdziesz między innymi integrację sensoryczną. Ta innowacyjna technika daje możliwość odzyskania kontroli nad ciałem i umysłem oraz wspomaga koordynację tych dwóch elementów.Terapia przeznaczona jest dla osób, którzy borykają się z następującymi bolączkami:nieprawidłowe napięcie mięśni,
opóźniony rozwój czynności motorycznych i zaburzenia równowagi,
nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie ruchów,
opóźniony rozwój mowy (u dzieci),
trudności w przyswajaniu wiedzy,
obniżona jakość pisma lub rysunku.
Na czym polega integracja sensoryczna?
Wspomniana metoda odnosi się do zagadnienia prawidłowej organizacji bodźców (wrażeń sensorycznych). Mózg dokonuje rozpoznania, segregacji i interpretacji wszystkich wrażeń pochodzących ze zmysłu wzroku, słuchu, dotyku oraz z ruchów i procesów odpowiadających za utrzymanie równowagi. Następnie integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami i kreuje odpowiednią reakcję, nazywaną reakcją adaptacyjną. Mówiąc prościej, integracja sensoryczna to odpowiednie reagowanie na wymogi otoczenia.Specjalista w gabinecie Pro Vobis w Starogardzie Gdańskim dokonuje właściwej oceny stanu Pacjenta i decyduje o przebiegu terapii, bazując na merytorycznej wiedzy z zakresu integracji sensorycznej, pozyskaną podczas specjalistycznych kursów psychoterapeutycznych oraz na studiach.Taka terapia może przynieść duże korzyści osobom z zaburzeniami psychofizycznymi. Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z tym konkretnym typem leczenia, skontaktuj się z nami lub umów się na wizytę konsultacyjną. Konsultacja psychologiczna obejmuje szczegółowy wywiad z Pacjentem – dowiadujemy się wtedy między innymi, jakie są Twoje obawy i oczekiwania.

Socjoterapia

Terapia psychologiczna w Starogardzie Gdańskim – socjoterapia
 
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Pro Vobis wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich osób, którzy oczekują kompleksowej i profesjonalnie poprowadzonej terapii psychologicznej. Jednym z głównych obszarów naszych działań jest socjoterapia. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Na czym polega socjoterapia?
Socjoterapia polega na znalezieniu i wzmacnianiu mocnych stron Pacjentów. Każdy je ma, ale niektórzy po prostu próbują je ukryć. Dlaczego? Bo czują się najgorsi na świecie. Psycholog dla dorosłych w naszym gabinecie w Starogardzie Gdańskim jest w stanie pokazać Pacjentom, że to nieprawda. Socjoterapia to znana i skuteczna forma pomocy psychologicznej. Poprawnie prowadzona wykazuje oddziaływanie pedagogiczne oraz psychoterapeutyczne. Główne cele i założenia w obrębie tej metody to poprawa jakości życia.Artur Rimbaud powiedział, że: „jedyną myślą nie do zniesienia jest to, że można znieść wszystko”. Naszym zdaniem, francuski poeta miał rację. Człowiek ma silną wolę przetrwania. Nie wszyscy jednak zagryzają zęby i cierpliwie znoszą ból. Niektórzy żal, wstyd i agresję kierują na siebie – nadużywają alkoholu, narkotyzują się, popadają w konflikty z prawem. Paradoksalnie – to, co ich niszczy, staje się podstawą przetrwania.Pomoc psychologiczna: Starogard Gdański
Nasza poradnia psychologiczna oferuje pomoc polegającą na pogłębieniu wiedzy o sobie i zdobyciu nowych, przydatnych umiejętności społecznych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i przyjaznym otoczeniem. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie i empatyczne oraz życzliwe podejście.Niezwykle ważny jest dla nas szacunek do Pacjenta i miła atmosfera podczas spotkań terapeutycznych. Wierzymy, że odzyskiwanie pewności siebie zaczyna się już od momentu przestąpienia progu gabinetu psychologicznego.Zachęcamy do umówienia się na terapię. Konsultacja psychologiczna to pierwszy krok do wprowadzenia zmian w swoim życiu.
Znajdź nas na Facebooku